Algemene voorwaarden Notariskantoor Novia

Artikel 1
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Notariskantoor Novia. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 2
Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Notariskantoor Novia gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Notariskantoor Novia onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Notariskantoor Novia aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Notariskantoor Novia gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Notariskantoor Novia onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Indien in een dergelijke situatie Notariskantoor Novia op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens desalniettemin vast komt te staan dat Notariskantoor Novia aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het notariële honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door Notariskantoor Novia in rekening is gebracht.

De (kandidaat-)notarissen verbonden aan Notariskantoor Novia zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

Artikel 3
De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Notariskantoor Novia aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Notariskantoor Novia bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Artikel 4
Bij het inschakelen van derden zal Notariskantoor Novia zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. Notariskantoor Novia is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

Artikel 5
De in artikel 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 6
Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor Novia op verzoek van een opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte, impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 7
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 8
Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:199a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

Artikel 9
Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens Notariskantoor Novia werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere notarissen en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van Notariskantoor Novia hebben verlaten.

Artikel 10
Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Novia en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Op de dienstverlening is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Een melding in het kader van de WWFT mag niet aan de betreffende cliënt meegedeeld worden.

Artikel 11
Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.