Actueel

Afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer via notaris

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv en wilt u straks uw pensioen in eigen beheer afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting? Weet dan dat dit niet zonder instemming van uw (gewezen) partner kan. U moet daar zelfs een formele route voor bewandelen, zo blijkt uit de wet. Die formele route leidt langs de notaris.

Huwelijksvoorwaarden bij scheiding of bij overlijden?

Weet u wat er precies in uw akte van huwelijksvoorwaarden staat? Veel mensen zijn het vergeten. En dat is begrijpelijk, want de akte wordt meestal vlak voor het huwelijk gemaakt. Het aanstaand bruidspaar heeft dan aandacht voor de bruidstaart en de huwelijksreis, en minder voor een akte bij de notaris.

Ondernemingsklimaat verbeteren met nieuwe regeling personenvennootschappen

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) onderschrijft de stelling dat een personenvennootschap – maatschap, vof, maatschap – een gebruiksvriendelijke rechtsvorm moet zijn. De regeling waarin dat vastgelegd moet worden, moet zo veel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften in de praktijk. De stelling staat in de conclusie in het rapport Modernisering personenvennootschappen, uitgebracht door een breed samengestelde werkgroep juristen en fiscalisten.

WOZ-waarde nagelaten huurwoning buiten schot als marktwaarde lager uitvalt

Nabestaanden zijn verplicht om nagelaten woningen in de aangifte erfbelasting op te geven voor de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Als die WOZ-beschikking in het jaar daarna lager uitvalt, kunnen de erfgenamen daar nog op terugkomen. Als het echter om een huurwoning gaat, dan geldt deze regel niet als de WOZ-waarde van de huurwoning minimaal 10% hoger is dan de waarde in het economische verkeer (verkoopwaarde). De Hoge Raad heeft nu bepaald dat hetzelfde geldt bij schenking van een woning.

Doorschuiven van aansprakelijkheid niet zo eenvoudig

Bestuursconstructies lijken nogal eens ondoorzichtig. Dat kan leiden tot problemen bij verhaal in een faillissement. Een mooi voorbeeld is een persoon die bestuurder is van een bv, die op haar beurt weer bestuurder is van een bv die dan weer bestuurder is van een onderneming. De vraag is nu wie aangesproken kan worden als voorafgaand aan het faillissement van die onderneming onrechtmatig is gehandeld.

Insluitingsclausule

In Nederland spreken we over de algehele of wettelijke gemeenschap van goederen als een stel is getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te maken. Hun hele vermogen is dan vanaf het jawoord gemeenschappelijk.

Wat doet de executeur?

Als er een executeur is benoemd in een testament, moeten de erfgenamen doorgaans afwachten tot het moment waarop de executeur klaar is met zijn werk. Veel erfgenamen weten niet dat zij zelf niet meer mogen handelen en dat de executeur de enige is die beslissingen neemt en handtekeningen zet. Daardoor beantwoordt de executeur vaak niet aan het verwachtingspatroon van de erfgenamen en ontstaan er onbedoeld spanningen.

Doorschuiven van aansprakelijkheid niet zo eenvoudig

Bestuursconstructies lijken nogal eens ondoorzichtig. Dat kan leiden tot problemen bij verhaal in een faillissement. Een mooi voorbeeld is een persoon die bestuurder is van een bv, die op haar beurt weer bestuurder is van een bv die dan weer bestuurder is van een onderneming. De vraag is nu wie aangesproken kan worden als voorafgaand aan het faillissement van die onderneming onrechtmatig is gehandeld.

Bewindvoerder mag erfdelen van kinderen toch uitkeren

De voornaamste taak van een bewindvoerder is te zorgen voor de belangen van de persoon wiens vermogen hij moet beheren. Het onderbewindgestelde geld mag alleen aangewend worden voor het levensonderhoud en welzijn van de degene op wiens geld hij past.

Overdrachtsbelasting van 6%bij koop voormalig schoolgebouw als woning

Op veel plekken in ons land staan voormalige schoolgebouwen die nu worden gebruikt als woning. Soms levert dat discussie op over het al dan niet in aanmerking komen voor het lage tarief overdrachtsbelasting. Voor het kopen van woningen geldt immers een tarief van 2% tegenover 6% voor alle andere gevallen.

Feitelijk bestuurderschap bepalend bij aansprakelijkheid

Hebben ontbonden vennootschappen nog belastingschuld, dan gaat de Belastingdienst op zoek naar de bestuurders van de ontbonden bv en stelt zij hen aansprakelijk voor betaling van de schuld. Dat overkwam ook een bestuurder die slechts als bestuurder was ingeschreven om aan formele eisen te voldoen. De feitelijke leiding van de bv was bij zijn collega-bestuurder. Wat betekent dat voor de aansprakelijkheid?

Inzage in bankafschriften van stiefmoeder

Blijkt iemand erfgenaam te zijn, dan zal het vaak even duren voordat deze erfgenaam weet hoeveel hij eigenlijk erft. Eerst zal er een overzicht gemaakt moeten worden van hetgeen de overledene op het moment van overlijden bezat.

Huwelijksvermogensrecht in Europees daglicht

Niet veel mensen hebben het gemerkt maar op 28 juli 2016 is er een Europese Verordening in werking getreden die regels geeft bij huwelijken met een grensoverschrijdend karakter. U moet denken aan een huwelijk tussen een Nederlandse en een Italiaan die zich – na de huwelijksvoltrekking op een kasteeltje in Frankrijk – in Spanje gaan vestigen. De nieuwe Verordening zal pas gaan gelden voor huwelijken die worden gesloten op of na 29 januari 2019.

Ruimere betekenis voor bouwterreinen als btw-object

Het woord “bouwterrein” krijgt tegen de achtergrond van btw-heffing vanaf 2017 een ruimere betekenis. Het omvat dan alle onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd. Nu nog bestaande eisen – omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, aanwezige bewerkingen en voorzieningen – gaan vervallen.

Prinsjesdag-defiscalisering en eigen woningregeling

Veel ouders hebben in hun testament geregeld dat er een langstlevendenregeling gaat gelden, als de eerste ouder komt te overlijden. Voor gehuwde mensen met kinderen die geen testament hebben gemaakt, geldt die regeling automatisch. Door die regeling kan de langstlevende ouder doorleven zoals hij of zij gewend was, en blijven de erfdelen van de kinderen bij de langstlevende geparkeerd, tot het moment dat de langstlevende ook overlijdt.

Kabinet maakt bedrijfsopvolgingsregeling strakker

Een tijdje geleden oordeelde de Hoge Raad dat een indirect aandelenbelang van minder dan 5% toch ondernemingsvermogen kan vormen voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Een tegenvaller voor het kabinet, met flinke gevolgen voor de belastingontvangsten. Als snel bleek dat het kabinet deze gevolgen wil repareren en dan ook nog met terugwerkende kracht.

Direct opeisbare geldlening voor huis niet altijd direct opeisbaar

Niet zelden koopt een kind het huis van zijn of haar ouders, waarbij de ouders het recht van gebruik en bewoning hebben voorbehouden. Ook is het niet ongebruikelijk dat bij de levering van het huis de koopprijs wordt omgezet in een direct opeisbare geldlening. Mooie regeling, maar als er onenigheid tussen ouders en kind ontstaat, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Feitelijke samenwoning geen vereiste voor einde partneralimentatie

Na veel echtscheidingen ontstaat er na verloop van tijd onenigheid over de alimentatie. Een veel voorkomende onduidelijkheid is of de ontvangende partner met een nieuwe relatie al dan niet samenwoont met die nieuwe relatie. Als dat zo is, heeft dat gevolgen voor de alimentatie.

Huwelijksvoorwaarden in een romantische bui?

Het is in Nederland niet mogelijk, om bij het maken van huwelijksvoorwaarden al af te spreken dat er bij scheiding nooit alimentatie zal worden betaald. Een dergelijke afspraak wordt een nihilbeding genoemd en is niet geldig.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing

Meerdere malen is in deze nieuwsbrievenrubriek geschreven over het van toepassing zijnde tarief voor de overdrachtsbelasting. In de praktijk blijkt daarover niet altijd een eenduidige conclusie te kunnen worden getrokken.

Uitleg clausule in akte

Het is voor notarissen dagelijks werk om de bedoeling van partijen op een correcte en voor eenieder duidelijke wijze in akten neer te leggen. Dat dit niet altijd een eenvoudige zaak is, bewijst de onlangs gehouden procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze rechtszaak ging het om de uitleg van een clausule in een huurovereenkomst.

Oprichting bv geen remedie tegen dienstbetrekking

Nogal wat zzp’ers menen dat zij met een bv een dienstbetrekking met een opdrachtgever kunnen voorkomen. Dan gaat immers de bv een overeenkomst aan met de opdrachtgever. Als een zzp’er of de door hem of haar opgerichte bv maar één opdrachtgever heeft, gaat die vlieger niet op.

Belasting betalen met kunst?

Soms overlijdt iemand zonder veel geld op de bank, terwijl hij wel veel mooie spullen achterlaat. De erfgenamen willen de kunst, het antiek of kostbare sieraden meestal graag hebben, maar zij zitten vervolgens met de erfbelasting in hun maag.

Adoptie na erkenning door ouder niet mogelijk

Een niet veel voorkomende, maar wel interessante vraag is of iemand – bijvoorbeeld een vader of een mee-moeder die een kind als zijn of haar kind heeft erkend – dit kind later ook kan adopteren. Immers, met erkenning is al een familierechtelijke relatie tot stand gekomen. Met adoptie gebeurt hetzelfde.

Inroepen huurbeding

Als een woning is verhuurd, brengt het bij verkoop minder op. Om die reden wordt er bij het vestigen van een hypotheek op bijvoorbeeld een woning, in de hypotheekakte altijd een verbod opgenomen voor de eigenaar de woning zonder toestemming van de bank te verhuren. In de volksmond ook wel het “huurbeding” genoemd.

Wie erft het huis en wie betaalt de hypotheek?

Het erven van een huis is meestal een leuke verrassing voor een erfgenaam. Maar in veel gevallen laat de overledene niet alleen een huis, maar ook een hypotheek achter. Dan rijst al snel de vraag wie de hypotheeklasten moet gaan betalen.

Kortstondige verhuur appartement

De laatste jaren is het niet geheel ongebruikelijk dat eigenaren hun woonappartement voor een korte periode verhuren aan derden, bijvoorbeeld omdat de eigenaar zelf met vakantie gaat of door zijn werk tijdelijk elders verblijft. De eigenaar van een woonappartement is echter gebonden aan regels met betrekking tot bestemming en gebruik van het appartement. Deze regels zijn neergelegd in het Reglement van splitsing (onderdeel van de notariële akte van splitsing) en vaak verder uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren (VVE).

Meer bv’s leveren voordeel op

Wie slechts vanuit één bv opereert, heeft in die bv zowel de bedrijfsactiviteiten zitten als mogelijk bedrijfspand, pensioen en overtollige liquiditeiten. Dat is tenminste overzichtelijk zult u zeggen. Er kleven echter ook risico’s aan. De keuze voor meer bv’s in een holdingstructuur biedt veel voordelen.

Nieuwe wet ter bescherming van erfgenamen op 1 september 2016 in werking getreden

Op een erfenis met schulden zit niemand te wachten. Gelukkig is er op 1 september een nieuwe wet in werking getreden die bescherming biedt aan mensen die schulden dreigen te erven.

Gedoe over restschuld eigen huis na verbroken samenwoning

Het komt nogal eens voor dat het huis waarin samenwoners wonen, eigendom is van een van beiden, maar dat de schuld van die woning op beider naam staat. Rechtbanken hebben er werk genoeg aan. Want wat gebeurt er als de relatie over is en de partner-eigenaar het huis met verlies verkoopt?